5 redenen om het plan uit te stellen

De afgelopen weken lieten we verschillende keren van ons horen. We schreven hoe we denken dat de stikstofuitspraak een belemmering vormt voor bouwen in Vlietland. Over hoe wij denken dat participatie eruit moet zijn en waarom we denken dat het nemen van een voorbereidingsbesluit het verstandigste is wat de gemeente nu kan doen. Inmiddels hebben we ook juridisch advies in gewonnen. Hieronder noemen 5 juridische redenen om het vaststellen van dit plan uit te stellen.

1. Stikstof

De stikstofuitspraak van 2 november 2022 betekent dat ook bouwactiviteiten zelf moeten worden meegenomen in de stikstofberekening. Daarnaast zijn er twijfels of het berekenen van de stikstofuitstoot van alleen de beoogde activiteiten binnen de grenzen van het ontwerpbestemmingsplan genoeg is. De grondwallen en aanrijroutes liggen buiten de plangrenzen van het ontwerpbestemmingsplan, maar zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Stikstofuitstoot die door de aanleg daarvan plaatsvindt zal mogelijk ook effect hebben op nabij gelegen Natura2000 gebieden.

2. Ruimtelijke kwaliteit

Bij een omvangrijk project als dit plan is het nodig om in het bestemmingsplan expliciet regels op te nemen over de ruimtelijke kwaliteit. Dit ontbreekt in het ontwerpbestemmingsplan. Dat is in strijd met het wettelijk belang van een goede ruimtelijke ordening én in strijd met de omgevingsverordening Zuid-Holland.

3. Bomenkap en beschermde plant- en diersoorten

Voor de bouw van de villa’s moeten volgens de ontwikkelaar zelf honderden bomen worden gekapt. In het ontwerpbestemmingsplan is niet goed vastgelegd dat die bomen ook herplant worden. Bovendien staat vast dat herplant in de meeste gevallen niet kan plaatsvinden op de plek waar een boom wordt gekapt. In het gebied komen wettelijk beschermde plant- en diersoorten voor, waaronder vleermuizen. Hiervoor is het behoud van zoveel mogelijk bomen essentieel.

4. Integraal plan

De hierboven beschreven aandachtspunten vragen om een integraal plan en niet de herziening van een klein stukje van Vlietland Noordoost. Het nieuwe bestemmingsplan kan namelijk niet worden uitgevoerd zonder aanpassingen te doen aan delen van Vlietland die buiten het ontwerpbestemmingsplan liggen.

5. Afvinkparticipatie

Het voorliggende bestemmingsplan is tot stand gekomen zónder participatie van omwonenden. En dat gaat in tegen de afspraken die de gemeente zelf over participatie heeft gemaakt. Deze afspraken zijn opgesteld in samenspraak met inwoners van Leidschendam-Voorburg en unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Brief aan de gemeente

In een brief aan de gemeente geven we een toelichting op bovenstaande redenen. Download de brief hieronder.

Download de brief met juridische redenen voor uitstel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven