Houd Vlietland groen en open

Inwoners van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden en Zoeterwoude en andere bezoekers van Vlietland zijn verontrust over het opnieuw van stal gehaalde, lang geleden goedgekeurde, maar nooit uitgevoerde plan voor de bouw van een recreatievillapark in Vlietland. Er wordt gevreesd dat politici hiermee de belangen van de natuur en van veel betrokken partijen onvoldoende behartigen, ten gunste van een kleine groep die straks profiteert van de komst van dit park.

Overweeg alternatieven

Het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan doorontwikkeling Vlietland noord en het eerder al vastgestelde onderliggende bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 zijn niet compleet. Daarnaast ontbreekt een duidelijke onderbouwing en zijn alternatieve oplossingen voor problemen rondom Vlietland nog onvoldoende onderzocht. Wij denken dat het opbrengen van de kosten van het onderhoud en het stimuleren van jaarrond recreatie ook op andere manieren mogelijk zijn dan met het aanleggen van een vakantiepark. Manieren die het publieke belang veel beter dienen dan dit plan. Tot op heden is een alternatieve inrichting van het gebied helaas niet in de besluitvorming meegewogen. Ook heeft er geen integrale kosten-baten afweging plaatsgevonden. Beide dienen volgens ons nu eerst te gebeuren.

Creëer draagvlak

In plaats van het confronteren van burgers met voldongen feiten, zou aan omwonenden en natuurorganisaties juist gevraagd kunnen worden om mee te denken over een passende inrichting van Vlietland anno 2022 en daarna. Dat is belangrijk voor het draagvlak: besluiten zouden niet over de hoofden van bezoekers en omwonenden heen moeten worden genomen. Als dit wel gebeurt en zo wordt gevoeld, dan vergroot dit het wantrouwen van burgers in de overheid. Dit leidt tot een onnodige en onwenselijke polarisatie. Ook is het huidige plan niet goed voor de toch al erg kwetsbare en schaarse natuur in onze regio.

Neem nieuwe zwaarwegende ontwikkelingen mee in besluitvorming

Wij beseffen dat er een geldend bestemmingsplan voor Vlietland noordoost ligt. En dat er contractuele afspraken zijn gemaakt met Recreatiecentrum Vlietland en met projectontwikkelaar Dutch Lake Residence. Wij beseffen dat er zwaarwegende argumenten moeten zijn om van dit plan af te wijken. Wij geloven echter dat die argumenten er zijn: de klimaatcrisis, de instorting van de biodiversiteit in ons land, de stikstofcrisis, de groeiende behoefte aan nabij gelegen natuur en het toegenomen belang van burgerparticipatie. Daar komt bij dat de natuur in het gebied zich in de jaren sinds 2005 ook verder heeft ontwikkeld. Wij zijn ervan overtuigd dat deze argumenten zwaarwegend genoeg zijn voor een integrale heroverweging van het plan voor Vlietland noordoost.

Betrek burgers en omwonenden

Wij pleiten voor een zorgvuldig democratisch proces waarin voldoende tijd wordt genomen om alle vragen die leven te beantwoorden en alternatieven te onderzoeken. Zo kunnen alle betrokken belangen in heel Vlietland noordoost (plangebied 2005) worden afgewogen. In plaats van alleen te focussen op de twee losse deelgebieden vakantiepark en restaurant (plangebied 2022). Zo komt er een goed doorontwikkeld en breed gedragen plan voor een prachtig natuur- en recreatiegebied waar huidige en komende generaties volop van kunnen blijven genieten. En worden overhaaste en onomkeerbare besluiten voorkomen. Wij roepen de raad daarom op om een voorbereidingsbesluit te nemen voor een integrale herziening van het bestemmingsplan Vlietland noordoost dat binnen een jaar ter inzage wordt gelegd.

Bouw samen een leefbare toekomst

Op deze manier worden de verschillende bij Vlietland betrokken partijen en hun belangen
met elkaar verbonden in plaats van dat partijen tegenover elkaar komen te staan. Zo zal het publieke belang van velen weer in balans komen met het commerciële belang van enkelen en zijn de beginselen van behoorlijk bestuur en een betrouwbare overheid op een juiste manier meegenomen. Zodat we over tien jaar collectief kunnen terugkijken op een moedig, wijs en toekomstbestendig besluit over het plangebied van heel Vlietland noordoost, door het bevoegd gezag in Leidschendam-Voorburg, in nauw overleg met de gebiedseigenaar, de provincie Zuid-Holland, in het belang van de gehele regio.

Wat we vragen

Vlietland heeft een bovenregionale functie. Het gaat niet alleen om de belangen van Leidschendam-Voorburg, maar ook om die van de provincie en zeker die van omringende gemeentes. Wij vragen daarom om het volgende:

  • Stel het vaststellen van het bestemmingsplan uit.
  • Betrek raden en bewoners uit de hele regio bij de planvorming. 
  • Maak een plan dat recht doet aan de eisen van deze tijd, de natuur en biodiversiteit versterkt door behoud van het huidige groen én extra aanplant van bomen, struiken en planten en de maatschappelijke bestemming van het gebied vergroot.
Scroll naar boven