Standpunten

Wij zijn voor een open en groen Vlietland. We zouden daarom graag dat Vlietland wordt ingericht op een manier waarbij natuur toegankelijk en behouden blijft en het park door ons allemaal gebruikt kan worden.

1. Individueel belang versus publiek belang

De bouw van vakantiewoningen negeert het algemene publieke belang op de lange termijn ten koste van het individuele commerciële belang op de korte termijn. 

2. Nut en noodzaak niet aangetoond

Voordat een onomkeerbaar besluit wordt genomen moet helder zijn voor welk probleem dit plan een oplossing is en welke alternatieven er zijn om dit probleem op te lossen.

3. Het plan is verouderd

Bestemmingsplannen maak je voor 10 jaar. Het voorliggende plan is 17 jaar oud. 

4. Verlies van groen is slecht voor onze gezondheid

Er zijn nu al te weinig openbare groene plekken in onze regio die kunnen compenseren voor de schadelijke gevolgen van verstedelijking. Met verlies van 23 hectare groen aan een vakantiepark wordt dat nog minder. 

5. Onverantwoorde besteding van gemeenschapsgeld

Het is niet uit te leggen dat er in tijden van financiële krapte zo veel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven om een particulier initiatief waar grote weerstand tegen bestaat in de samenleving te faciliteren. 

6. In strijd met de omgevingswet

De omgevingswet geeft aan dat ingrepen in de samenleving niet los van elkaar plaatsvinden, maar alleen in samenhang.  Er ligt nu geen plan waarbij de belangen van initiatiefnemer, omwonenden en de overheid tegen elkaar zijn afgewogen. 

7. Onjuiste aannames

In het plan wordt aangegeven dat Vlietland ‘beperkt wordt gebruikt’ . Deze bewering is anno 2022 achterhaald en wordt evenmin gestaafd door actueel en grondig onderzoek. 

8. Oplossen woningnood hoort voor te gaan op bouw recreatiewoningen

Met dit plan worden de schaarse middelen en stikstofruimte die er zijn om te bouwen ingezet voor vakantievilla’s voor de happy few. En dat is in 2022 niet meer uit te leggen. 

9. Impact stikstofproblematiek is onduidelijk

De stikstofproblematiek heeft inmiddels vele bouwprojecten stilgelegd. De impact daarvan op dit project is onduidelijk. 

10. In strijd met het coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg en provinciaal beleid

Het stimuleren van recreatie in het groen en natuurbeleving staat haaks op het afsluiten van een groot deel van een natuurgebied voor het grote publiek

11. Risico op leegstand, verloedering en toename criminaliteit

Hoe voorkom je leegstand van de villa’s en daarmee verloedering van het gebied? Daarnaast is het niet ondenkbaar dat ook dit park te maken krijgt met vormen van criminaliteit waar veel vakantieparken gevoelig voor zijn. 

12. Jongere generaties moeten hier ook iets van kunnen vinden

Dit plan is 17 jaar oud. Dat betekent dat iedereen tot 35 jaar niets van deze plannen heeft kunnen vinden. Kunnen we dat eigenlijk wel maken? 

13. Gevolgen van het plan voor de omgeving zijn onbekend

Tot slot verbazen we ons erover dat het plan zo onvolledig is. Bij de update van het plan is niet duidelijk aangegeven wat er gebeurt met oude onderdelen van het plan. Een tekening van de inrichting ontbreekt, waardoor niet duidelijk is waar wat wordt aangelegd en wat de impact van infrastructurele aanpassingen is. Hierdoor blijven veel vragen onbeantwoord en zijn de uiteindelijke gevolgen voor de omgeving onbekend.

Wat we vragen

Naar aanleiding van bovenstaande redenen pleiten we nogmaals voor heroverweging van het plan en vragen om het volgende:

  • Een integrale analyse naar nut en noodzaak van dit plan
  • Onderzoek naar alternatieve oplossingen voor beoogde problemen 
  • Een participatietraject met omwonenden om te komen tot een breed gedragen plan.

Meer weten?

Wil je meer toelichting op onze standpunten? Download dan het complete overzicht hieronder.

Scroll naar boven